เลือกปี:
แจ้งการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี (SUPEREIF) ครั้งที่ 1
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 มกราคม 2563
แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 1 และจ่ายคืนเงินทุนครั้งที่ 1 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี (SUPEREIF) (แก้ไข)
แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 1 และจ่ายคืนเงินทุนครั้งที่ 1 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี (SUPEREIF)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
รายละเอียดทรัพย์สิน ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562