เลือกปี:
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
รายงานผลการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับรายงานข้อมูลของกองทุนรวม
แจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี
แจ้งการเผยแพร่รายงานข้อมูลของกองทุนฯ ประจำปี 2563 แทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2563
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ SUPEREIF
การจัดส่งรายงานข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี (SUPEREIF) ประจำปี 2563