เลือกปี:
รายละเอียดทรัพย์สิน ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2563
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2563
แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 2 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี (SUPEREIF)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
รายละเอียดทรัพย์สิน ณ วันที่ 31 มี.ค. 2563