เลือกปี:
แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี (SUPEREIF)
แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 6 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี (SUPEREIF)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
รายละเอียดทรัพย์สิน ณ วันที่ 31 มี.ค. 2564
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
นำส่งรายงานข้อมูลของกองทุนฯ ประจำปี 2564 สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน แทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2564
แจ้งการเผยแพร่รายงานข้อมูลของกองทุนฯ ประจำปี 2564 สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน แทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2564