เลือกปี:
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
การจัดส่งรายงานข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี (SUPEREIF) ประจำปี 2564 และการกำหนดวัน Record Date (แก้ไข template)
การจัดส่งรายงานข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี (SUPEREIF) ประจำปี 2564
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 มกราคม 2564
แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 5 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี (SUPEREIF)
งบการเงินรายปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว) (แก้ไข)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
รายละเอียดทรัพย์สิน ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)